job-sivaron

ร่วมงานกับสิวารมณ์
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.ประกันชีวิต
3.ลากิจ 6 วัน/ปี
4.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
5.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.กระเช้าเยี่ยมไข้
7.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
8.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 9%
Slider

ตำแหน่ง : พนักงาน (บัญชีด้านจ่าย)     ฝ่าย : บัญชี                           

ภาพรวม รับผิดชอบในการตรวจสอบใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้ การบันทึกบัญชี และจัดทำรายละเอียประกอบงบฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและทันเวลา

ลักษณะงาน

ตรวจใบกำกับภาษี
- ตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ
- กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท
- ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ
ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
- ตรวจความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
- ตรวจสอบจำนวนเงิน
- ตรวจรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ลงบันทึกบัญชีในระบบสารสนเทศ
- ตั้งหนี้ในระบบสารสนเทศ
- ทำรายละเอียดประกอบงบฯ

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา บัญชี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี,ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีอัธยาศัยดี
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี