job-sivaron

ร่วมงานกับสิวารมณ์
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.ประกันชีวิต
3.ลากิจ 6 วัน/ปี
4.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
5.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.กระเช้าเยี่ยมไข้
7.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
8.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 9%
Slider

ตำแหน่ง : พนักงานจัดซื้อ     ฝ่าย : จัดซื้อ                          

ภาพรวม รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย, การเจรจาต่อรอง, การดำเนินการจัดซื้อ, และการวางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ

ลักษณะงาน

  1. เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ
  2. จัดทำใบสั่งซื้อ PO (งานวัสดุก่อสร้าง/วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/วัสดุผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป)
  3. จัดทำหนังสือสั่งจ้าง WO
  4. จัดส่งใบสั่งซื้อ PO / หนังสือสั่งจ้าง WO ให้ทางซัพพลายเออร์
  5. รับสินค้า / รับวางบิล
  6. ตรวจสอบและบันทึกรับสินค้า-บริการ จากใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า ลงระบบ
  7. จัดทำประเมินซัพพลายเออร์รายใหม่และรายเดิม

คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี