job_relationship_officer

ร่วมงานกับสิวารมณ์
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.ประกันชีวิต
3.ลากิจ 6 วัน/ปี
4.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
5.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.กระเช้าเยี่ยมไข้
7.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
8.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 9%
Slider

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่าย : เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  

ภาพรวม

รับผิดชอบการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเป็นการสื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน ตลอดจนการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะงาน

    1. จัดทำและนำส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
    2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ
    3. จัดทำข้อมูลและเอกสารสำหรับการประชุมกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น
    4. จัดทำและดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น
    5. งานผู้ช่วยเลขานุการบริษัท