job_relationship_officer

ร่วมงานกับสิวารมณ์
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.ประกันชีวิต
3.ลากิจ 6 วัน/ปี
4.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
5.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.กระเช้าเยี่ยมไข้
7.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
8.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 9%
Slider

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่าย : เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์  

ภาพรวม

รับผิดชอบการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเป็นการสื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน ตลอดจนการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะงาน

  1. จัดทำและนำส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
  2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ แก่นักลงทุนและผู้สนใจ
  3. จัดทำข้อมูลและเอกสารสำหรับการประชุมกับผู้ลงทุนผู้ถือหุ้น
  4. จัดทำและดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น
  5. งานผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 22 - 25 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 0 – 2 ปี
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานดี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี