job-warehouse

ร่วมงานกับสิวารมณ์
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.ประกันชีวิต
3.ลากิจ 6 วัน/ปี
4.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
5.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.กระเช้าเยี่ยมไข้
7.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
8.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 9%
Slider

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า ประจำโรงงานผลิตแผ่นผนังสำเร็จรูป โครงการสุวรรณบุตร

ภาพรวม : รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่ายผลิตและจัดส่ง ตลอดจนบันทึกลงระบบ ERP

ลักษณะงาน
งานรับ

  • วางแผนการรับวัตถุดิบและสินค้า
  • ควบคุมการรับวัตถุดิบและสินค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกการรับ
  • แก้ไขปัญหาการรับวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามเอกสาร

งานรับ

  • วางแผนการจัดเก็บสินค้า
  • ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า
  • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บสินค้า
  • ควบคุมการตรวจนับสต็อก

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปี
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานดี