job-construction

ร่วมงานกับสิวารมณ์
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.ประกันชีวิต
3.ลากิจ 6 วัน/ปี
4.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
5.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
6.กระเช้าเยี่ยมไข้
7.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
8.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 9%
Slider

ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการศรีราชา (โฟร์แมน/วิศวกร)

ลักษณะงาน

  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและตามลำดับโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน ให้งานเสร็จสิ้นทันเวลา
  • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายอะเอียดและปริมาณที่กำหนด
  • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
  • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมา ให้ได้ตามมาตรฐานขั้นตอนที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 23 35 ปี
  • วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ในระบบงานก่อสร้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง